close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PRAWNE

 • SPRAWY PRAWNE

  Osoby zainteresowane załatwieniem spraw z poniższego zakresu mogą zgłaszać się w Wydziale Konsularnym od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00 do 13.00:

  - złożenie wniosku o wydobycie za pośrednictwem Konsula RP aktów stanu cywilnego z urzędu
  w kraju,

  - podpisanie przed Konsulem RP zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa w celu zawarcia związku  małżeńskiego w kraju,

  - przekazanie korespondencji do kraju droga urzędową,

  - poświadczenia własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego,

  - poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z oryginałem.

  - złożenie dokumentów w celu zawarcia związku małżeńskiego w Ambasadzie RP w Bukareszcie,

  - poświadczenie profilu zaufanego - ePUAP,

  - złożenie za pośrednictwem Konsula RP wniosku o wpisanie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do polskich  ksiąg stanu cywilnego (transkrypcje),

  - złożenie za pośrednictwem Konsula RP wniosku o administracyjną zmianę imienia i nazwiska lub wniosku o powrót do  nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

  - przyjęcie przez Konsula RP oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku,

  - inne sprawy/pytania administracyjne,

   

   

  DOWÓD OSOBISTY

  Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór nowego dowodu osobistego jest możliwy wyłącznie w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.

  Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w organie gminy właściwym do wydania dowodu osobistego, chyba że wnioskodawca złoży wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP.

  Konsul nie pośredniczy w ww. procedurze. Podobnie nie ma możliwości realizacji wydania dowodu osobistego dla obywatela polskiego przebywającego poza granicami kraju przez pełnomocnika.

  Obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

  Konsul nie wydaje dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć w Polsce, w dowolnym urzędzie gminy lub w przypadku osób posiadających potwierdzony profil zaufany e—puap - poprzez platformę internetową Ministerstwa Cyfryzacji: https://obywatel.gov.pl/

  Informacje dotyczące dowodów osobistych znajdują się na obywatel.gov.pl.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 391, z późn. zm.);

  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 212).

   

  UTRATA DOKUMENTÓW

  Utrata paszportu/paszportu tymczasowego

  Osoba, która utraciła paszport lub paszport tymczasowy na terytorium Rumunii, zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który wydał dokument lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

  W celu dokonania zgłoszenia organowi paszportowemu utraty paszportu lub paszportu tymczasowy należy wypełnić i złożyć osobiście w wybranym urzędzie konsularnym (za granicą organem paszportowym jest konsul) formularz Zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego. Formularz jest dostępny w naszym urzędzie.

  Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.

  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała. Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju), więcej: https://www.msz.gov.pl/pl/p/bukareszt_ro_a_pl/informacje_konsularne/sprawy_paszportowe/

   

  Utrata polskiego dowodu osobistego

  W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego na terytorium Rumunii należy zgłosić ten fakt niezwłocznie, w polskim urzędzie konsularnym (Wydział Konsularny Ambasady RP w Bukareszcie) na formularzu zgłoszenia utraty dowodu osobistego (dostępny w urzędzie) lub poprzez platformę internetową Ministerstwa Cyfryzacji: https://obywatel.gov.pl/ (dotyczy osób posiadających potwierdzony profil zaufany ePuap).

   W Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Bukareszcie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać osobiście w siedzibie urzędu (Aleea Alexandru 23, București, sector 1) codziennie w godzinach 09.00 – 16.00.

  Nie jest możliwe dokonanie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego poprzez przesłanie formularza pocztą elektroniczną.

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument podróży (paszport lub dowód osobisty) za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju), https://www.msz.gov.pl/pl/p/bukareszt_ro_a_pl/informacje_konsularne/sprawy_paszportowe/

  Podstawa prawna: Ustawa z dn. 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 nr 167 poz. 1131)

   

  Utrata prawa jazdy wydanego w Polsce

  W Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Bukareszcie nie ma możliwości zgłoszenia utraty polskiego prawa jazdy. Fakt ten należy zgłosić w urzędzie, który wydał ten dokument (Wydział Komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

  W celu uzyskania duplikatu prawa jazdy oraz szczegółowych informacji na temat procedury wnioskowania prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w Polsce (Wydział Komunikacji).

   

  POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU, WYPISU, ODPISU, WYCIĄGU
  I KOPII DOKUMENTU

  Konsul na wniosek obywatela polskiego lub organu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej poświadcza własnoręczność podpisu i znaku ręcznego oraz sporządza i poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów.

  Konsul może wykonać te czynności również na wniosek cudzoziemca lub organu administracji publicznej w państwie przyjmującym, jeżeli mają one wywrzeć skutek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU

  W celu poświadczenia własnoręczności podpisu pod dokumentem, który ma zostać włączony
  do obrotu prawnego w Polsce, należy stawić się osobiście w urzędzie konsularnym i złożyć podpis
  w obecności konsula. Wymagane jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

  Nie ma możliwości zaocznego, telefonicznego lub korespondencyjnego poświadczenia własnoręczności podpisu.

  Przepisy prawa polskiego mogą wymagać dla ważności określonych czynności prawnych (np. pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości, czy do dokonania zmian w umowie spółki prawa handlowego) dochowania formy aktu notarialnego. Poświadczanie przez konsula podpisu
  na tego typu dokumencie sporządzanym własnoręcznie jest niemożliwe.

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Bukareszcie nie przygotowuje wzorów dokumentów (w tym pełnomocnictw), na których będzie składany podpis. Osoba wnioskująca o poświadczenie własnoręczności podpisu przez konsula powinna przyjść na wizytę z uprzednio przygotowanym dokumentem w języku polskim.

   

  POŚWIADCZENIE WYPISU, ODPISU, WYCIĄGU I KOPII DOKUMENTU

  W celu poświadczenia zgodności wypisu, odpisu wyciągu lub kopii dokumentu z oryginałem, należy stawić się osobiście w urzędzie konsularnym wraz z oryginałem dokumentu oraz jego kopią. Wymagane jest również okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

  Kopia powinna być sporządzona na papierze formatu A4. W przypadku dokumentów wielostronicowych (np. paszportów) – jako kopia zadrukowana dwustronnie.

  Opłaty zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych:

  https://www.msz.gov.pl/pl/p/bukareszt_ro_a_pl/informacje_konsularne/tabela_oplat/

   

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz.U.  poz. 1274, z późn. zm.).

   

  „Poświadczenie życia” (na potrzeby ZUS)

  W Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Bukareszcie istnieje możliwość potwierdzenia własnoręczności podpisu na formularzu „Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty”. Zgodnie z obowiązującym prawem, istnienie dalszego prawa do pobierania polskich świadczeń emerytalno-rentowych potwierdza wypełniony i podpisany własnoręcznie formularz, który raz w każdym roku kalendarzowym jest przekazywany emerytom i rencistom przez właściwy organ rentowy. Własnoręczność podpisu osób zamieszkałych za granicą może potwierdzić m.in. upoważniona osoba w polskiej placówce dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym.

  Potwierdzenie własnoręczności podpisu na formularzu „Poświadczenie życia i zamieszkania” jest bezpłatne dla obywateli polskich.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887, z późn.zm.);

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.).

   

  POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO NA PLATFORMIE ePUAP

  Konsul jest organem uprawnionym do dokonania potwierdzenia profilu zaufanego na platformie ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Platforma ePUAP umożliwia załatwianie drogą elektroniczną wybranych spraw z zakresu działalności polskiej administracji publicznej, takich jak np. sprawy podatkowe, obywatelskie, pracownicze, rolnicze, zdrowotne, związane z edukacją lub prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium Polski.
  Za pośrednictwem platformy ePUAP istnieje także możliwość złożenia wniosku o wydanie  nowego dowodu osobistego.

  W celu uzyskania profilu zaufanego na platformie ePUAP należy umówić się na wizytę w konsulacie, na którą należy zabrać ważny dokument tożsamości. Nie ma możliwości potwierdzenia profilu zaufanego w oparciu o dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty), którego data ważności już upłynęła. Należy również założyć konto na platformie ePUAP, a następnie złożyć wniosek
  o potwierdzenie profilu zaufanego, który jest aktywny w systemie przez 14 dni.

  Potwierdzenie profilu zaufanego na platformie ePUAP jest bezpłatne.

  Dane we wniosku elektronicznym powinny odpowiadać polskiej pisowni imion i nazwisk. Ewentualne złożenie wniosku np. z pominięciem polskich znaków diakrytycznych uniemożliwi weryfikację wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego z danymi zawartymi w ewidencji PESEL.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.);

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. poz. 1633).

   

  SPRAWY SPADKOWE

  Zgodnie z prawem konsul wykonuje czynności dotyczące zabezpieczenia i realizacji spadków lub innych należności mogących przysługiwać lub przysługujących jedynie Skarbowi Państwa.

  Oznacza to, że w przypadku chęci ustanowienia reprezentanta działającego na terytorium Rumunii
  w postępowaniu spadkowym, należy skontaktować się z adwokatem, lub dowolnie wybraną kancelarią adwokacką w Rumunii, specjalizującą się w sprawach spadkowych.

  W przypadku postępowania spadkowego obywatel polski może natomiast zgłosić się do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Bukareszcie w celu potwierdzenia własnoręczność podpisu spadkobiercy pod oświadczeniem o odrzuceniu lub o przyjęciu spadku lub potwierdzenia danych
  w projekcie protokołu dziedziczenia i wyrażenia zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie
  z projektem.

  W przypadku transgranicznego postępowania spadkowego – tj. w sytuacjach, w których trzeba załatwiać sprawy związane z nabyciem spadku w różnych państwach UE – kluczowe znaczenie ma data śmierci spadkodawcy.

   

  OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU LUB PRZYJĘCIU SPADKU

  W Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Bukareszcie można złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku, o przyjęciu spadku wprost lub o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W tym celu należy umówić się na wizytę w naszym urzędzie. Konsul potwierdza własnoręczność podpisu spadkobiercy pod oświadczeniem o odrzuceniu lub o przyjęciu spadku. Niemniej dla jego skuteczności należy je jeszcze przedłożyć w sądzie spadku (czyli sądzie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy) w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Do złożenia oświadczenia w imieniu dziecka konieczna jest dodatkowo zgoda sądu opiekuńczego.

  Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Kodeksu cywilnego, jeżeli spadkobierca nie złoży w ustawowym terminie żadnego oświadczenia spadkowego, oznaczać to będzie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – tzn. z ograniczeniem odpowiedzialności za długi do wysokości aktywów spadkowych. Jest to rozwiązanie odmienne od dotychczas przyjmowanego, zgodnie z którym niezłożenie oświadczenia skutkowało przyjęciem spadku wprost. Nowe przepisy mają zastosowanie do spadków otwartych po dniu 17 października 2015 roku (decyduje data śmierci spadkodawcy). W związku z tym Wydział Konsularny Ambasady RP w Bukareszcie informuje, że w zakresie spadków otwartych po tej dacie, czynności konsulów ograniczone są do przyjmowania oświadczeń o przyjęciu spadku wprost lub o jego odrzuceniu.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych:

  https://www.msz.gov.pl/pl/p/bukareszt_ro_a_pl/informacje_konsularne/tabela_oplat/

   

  Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku skutkuje brakiem odpowiedzialności za długi spadkowe oraz pozbawieniem roszczeń do wszelkich aktywów pozostawionych przez spadkodawcę. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku, a w jego miejsce wstępują jego właśni spadkobiercy.

  Złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost skutkuje pełną odpowiedzialnością za długi spadkowe, jak również możliwością zgłoszenia roszczenia do aktywów, w zakresie przysługującego spadkobiercy udziału.

  Złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe do wysokości aktywów.

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.).

    

   Transgraniczne postępowania spadkowe dla spadków otwartych od 17 sierpnia 2015 roku

   W przypadku spadków otwartych od 17 sierpnia 2015 roku włącznie (decyduje data śmierci spadkodawcy) do transgranicznych postępowań spadkowych stosuje się postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.

    Pojęcie „transgranicznego postępowania spadkowego” obejmuje sytuacje prawne, w których występują elementy ustawodawstw kilku krajów np. zmarły miał polskie obywatelstwo, przez ostatnie lata życia mieszkał w Rumunii, ale większość majątku (np. nieruchomości) znajduje się w RFN.
   W każdym przypadku postępowania z elementem transgranicznym należy ustalić trzy elementy: 

  • jakie sądy będą właściwe do rozpoznania danej sprawy;
  • prawo jakiego państwa powinny zastosować sądy rozpoznające sprawę,
  • w którym państwie zapadłe orzeczenie będzie podlegało wykonaniu.

   Sądem właściwym do rozpoznania sprawy spadkowej jest sąd miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Poprzez miejsce zwykłego pobytu należy rozumieć miejsce koncentracji interesów życiowych. Pojęcie to nie obejmuje zgonów związanych z wyjazdem na urlop, delegację lub kontrakt krótkoterminowy. W przypadku jeżeli spadkodawca nie miał miejsca zwykłego pobytu w żadnym państwie członkowskim UE będącym stroną rozporządzenia, sądem właściwym będzie sąd miejsca położenia majątku spadkowego pod warunkiem, że spadkodawca w chwili śmierci był obywatelem danego państwa członkowskiego lub nie będąc jego obywatelem miał przynajmniej w danym państwie (nie dawniej niż na 5 lat przed wniesieniem sprawy spadkowej do sądu) miejsce zwykłego pobytu. Oznacza to np. że sprawa spadkowa po polskim obywatelu, który wyjechał z Polski przed 7 laty
   i zmarł w innym kraju UE może być prowadzona przed sądami polskimi.

    

   W przypadku złożenia przez spadkodawcę oświadczenia o wyborze prawa polskiego (szczegółowe informacje poniżej), jego spadkobiercy mają możliwość przeniesienia samej sprawy spadkowej
   do Polski poprzez zawarcie umowy prorogacyjnej (choćby z przepisów samego rozporządzenia wynikała właściwość sądu zagranicznego).

    

   Prawem właściwym w sprawach spadkowych jest prawo państwa miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili śmierci. Poprzez miejsce zwykłego pobytu należy rozumieć miejsce koncentracji interesów życiowych. Pojęcie to nie obejmuje zgonów związanych z wyjazdem na urlop, delegację lub kontrakt krótkoterminowy. Wybór prawa właściwego nie jest uzależniony od tego czy państwo, w którym zmarły miał miejsce zwykłego pobytu jest stroną rozporządzenia. Oznacza to, że rozpoznający sprawę sąd polski może w takim wypadku (jeżeli stwierdzi, że miejscem zwykłego pobytu zmarłego była Rumunia zastosować prawo rumuńskie, a nie prawo polskie). W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli ze wszystkich okoliczności sprawy jasno wynika, że w chwili śmierci zmarły był
   w sposób oczywisty bliżej związany z państwem innym niż państwo stałego pobytu, prawem właściwym do przeprowadzenia sprawy spadkowej jest prawo tego innego państwa.

    

   Aby uniknąć ryzyka, że do rozpoznania sprawy spadkowej po polskim obywatelu zamieszkałym
   w Rumunii zostanie wybrane prawo rumuńskie, istnieje możliwość złożenia oświadczenia o wyborze prawa państwa, którego obywatelstwo posiada się w chwili dokonywania wyboru. Takie oświadczenie można zawrzeć np. w testamencie.

    

   Przykładowa klauzula może mieć następującą treść:

    

   Działając na podstawie art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012
   w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania
   i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz.U.UE.L z 2012 roku, Nr 201, poz. 107 z późn. sprost.), oświadczam, że dokonuję wyboru prawa polskiego, będącego prawem państwa, którego obywatelstwo posiadam w chwili dokonywania wyboru, jako prawa, któremu podlega ogół spraw dotyczących spadku po mnie.

    

   W przypadku złożenia przez spadkodawcę oświadczenia o wyborze prawa polskiego, jego spadkobiercy mają możliwość przeniesienia samej sprawy spadkowej do Polski poprzez zawarcie umowy prorogacyjnej (choćby z przepisów rozporządzenia wynikała właściwość sądu zagranicznego).

    

   Rozporządzenie wprowadza instytucję europejskiego poświadczenia spadkowego. Poświadczenie to potwierdza w innym państwie członkowskim, będącym strona rozporządzenia, prawo do spadku lub prawo do poszczególnych przedmiotów spadkowych. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronach Europejskiego Atlasu Sądowniczego w sprawach cywilnych.

   W sprawach spadkowych sugerujemy skontaktowanie się z adwokatem lub dowolnie wybraną kancelarią adwokacką, specjalizującą się w sprawach spadkowych.

    

   Podstawa prawna:

   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz.U.UE.L z 2012 roku, Nr 201, poz. 107 z późn. sprost.).

    

    

   Tłumaczenia i poświadczenia tłumaczeń

   Konsul dokonuje tłumaczeń z języka polskiego na język rumuński i z języka rumuńskiego na język polski. Konsul dokonuje w szczególności tłumaczeń treści powtarzalnych m.in:

  • aktów stanu cywilnego;
  • zaświadczeń o niekaralności;
  • polskich praw jazdy;
  • innych dokumentów (dyplomy, świadectwa itp.).

  Konsul poświadcza zgodność tłumaczeń dokumentów z języka rumuńskiego na język polski
  i z języka polskiego na język rumuński. Konsul poświadcza tłumaczenia sporządzone rzetelnie
  i w sposób czytelny. Do poświadczenia zgodności tłumaczenia nie jest wymagane jego sporządzenie przez tłumacza przysięgłego lub zawodowego. Nie jest wymagane wcześniejsze poświadczenie tłumaczenia w sądzie.

  Opłata (za każdą rozpoczętą stronę) zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych:  https://www.msz.gov.pl/pl/p/bukareszt_ro_a_pl/informacje_konsularne/tabela_oplat/

   

  Czas trwania procedury jest uzależniony od ilości przedstawionych dokumentów/stron.

  Ważne:

  Tłumaczenia poświadczone przez konsula, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.

  Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce, nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.

   

  Osoby świadczące komercyjne usługi jako tłumacze z języka rumuńskiego i polskiego.

   

  Listę tłumaczy przysięgłych znaleźć można na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości Rumunii

  http://old.just.ro/MeniuStanga/Listapersoanelorautorizate/Traducatori/tabid/129/Default.aspx

   

  Tłumaczy przysięgłych z języka polskiego można wyszukać wpisując w polu „Limbi” hasło „polonă” i klikając opcję „Caută”.

   

   

  Lp.

   

  Nazwisko i imię

  telefon

  mejl

  Miejscowość

  Uprawnienia

  1.  

  Pani

  ANDRONACHE Irina Maria

  0745 621 837

  mariairina_andronache@yahoo.com

  Râmnicu Vâlcea

  tłumacz przysięgły

  1.  

  Pani

  CALBUREANU Gabriela

  0749 331 690

  gabriela.ca@gmail.com

  Mediaş

  tłumacz przysięgły

  1.  

  Pani

  DIACONU MUREŞAN Ioana Alina

  0740 147 708

  jeanne_ro@yahoo.com

  Cluj-Napoca

  tłumacz

  1.  

   

   

   

   

   

   

  1.  

  Pani

  FILARY Magdalena

  0730 193 061

  m.filary.translator@gmail.com

  Craiova

  tłumacz przysięgły

  1.  

  Pani

  IUŞAN Teodora Livia

  0727 329 809

  dorateo2002@yahoo.com

  Bukareszt

  tłumacz przysięgły

  1.  

  Pani

  JEŻYK Dorota

  0756 629 827

  dorota.jezyk@gmail.com

  Bukareszt

  tłumacz

  1.  

  Pan

  MILCZAREK Robert

  0724 286 003

  konsulat.ludus@yahoo.com

  Luduş

  tłumacz

  1.  

  Pan

  OGIŃSKI Tomasz

  0749 827 970

  tomekog@yahoo.com

  Bukareszt

  tłumacz

  1.  

  Pan

  OSTROVSCHI CHALULA Maria

  0748 227 466

  mariaostrovschi@yahoo.com

  Suceava

  tłumacz przysięgły

  1.  

  Pani

  OTASEVICI ŚWIST Daniela Mihaela

  0728 047 962

  otasevici@wp.pl

  Bukareszt

  tłumacz przysięgły

  1.  

  Pani

  PLEWIŃSKA - STOICA Anna Maria

  0722 536 243

  amplewinski@yahoo.com

  Bukareszt

  tłumacz przysięgły

  1.  

  Pan

  SARB Ovidiu

  0756 394 567

  ovidiu.sarb@yahoo.com

  Oradea

  tłumacz przysięgły

  1.  

  Pan

  SZCZESNOWSKI Damian

  0726 106 112

  damian103@op.pl

  Arad

  tłumacz przysięgły

  1.  

  Pani

  TOMASZKIEWICZ Małgorzata

  0748 124 702

  malgorzata.tomaszkiewicz@gmail.com

  Cluj-Napoca

  tłumacz

  1.  

  Pani

  VLAD Mihaela

  0742 597 743

  mihaelairisec@yahoo.com

  Bukareszt

  tłumacz przysięgły

   

  Wydział Konsularny nie reklamuje usług poszczególnych osób.

  Nie pośredniczymy w kontaktach z ww. osobami.

   

  Nie bierzemy odpowiedzialności za jakość i terminowość świadczonych usług oraz nie komentujemy opłat za usługi.

   

   

   

   

  UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA (UPOWAŻNIENIA)

   

  Osoby chcące udzielić pełnomocnictwa osobie mieszkającej w Polsce do dokonania czynności prawnej w ich imieniu (np. do zakupu samochodu, wymeldowania, korzystania z konta bankowego etc.) mogą to zrobić podpisując takie upoważnienie przed konsulem. W tym celu osoba udzielająca pełnomocnictwa powinna przyjść do urzędu konsularnego zabierając ze sobą ważny dowód tożsamości (polski paszport lub dowód osobisty, ewentualnie paszport innego kraju, którego obywatelstwo posiada) oraz przygotowany wcześniej (samodzielnie) dokument zawierający treść pełnomocnictwa. Konsul poświadczy własnoręczność podpisu na udzielanym pełnomocnictwie.

  Opłata zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych:

  https://www.msz.gov.pl/pl/p/bukareszt_ro_a_pl/informacje_konsularne/tabela_oplat/

   

  W przypadku pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnej, dla której zastrzeżona została
  w przepisach szczególna forma prawna (np. przeniesienie własności nieruchomości może być dokonane jedynie w formie aktu notarialnego) pełnomocnictwo może zostać udzielone jedynie w tej samej formie prawnej (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego). Konsul mógłby dokonać czynności sporządzenia aktu notarialnego jedynie po uzyskaniu odrębnego upoważnienia
  do dokonania tej czynności notarialnej od Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw Zagranicznych, na podstawie przesłanego i zaakceptowanego przez Ministrów projektu upoważnienia w formie aktu notarialnego.

   

  ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

  Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności

  W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo konsularne z dnia 25 czerwca 2015 r. urzędy konsularne nie pośredniczą w  wydobywaniu informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenia o niekaralności).

  Informację z Krajowego Rejestru Karnego (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności) można uzyskać w Biurze Informacji Krajowego Rejestru Karnego oraz w Punktach Informacji Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie Polski.

  Wykaz Punktów Informacyjnych KRK dostępny jest na www.ms.gov.pl

  Wniosek można również przesłać pocztą na adres:

  Biura Informacji Krajowego Rejestru Karnego

   ul. Czerniakowska 100

  00-454 Warszawa

  e-mail: b-krk@ms.gov.pl

  Tel.: (0048 71) 748 96 00

   

  Wniosek o wydanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego można również złożyć
  za pośrednictwem strony internetowej: http://ekrk.ms.gov.pl/

  Wszystkie informacje, formularze oraz numer konta do opłacenia wniosku znajdują się na  stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

  http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: