close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SKARGI I WNIOSKI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 •  

  Zarządzenie w sprawie skarg i wniosków

   

  Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP
  i placówkach zagranicznych
  odbywa się stosownie do zasad określonych w Zarządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych Nr 14 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych wydanym na podstawie następujących przepisów:

   

  - Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

   

  Przedmiotem SKARG wnoszonych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP mogą być naruszenia interesów skarżących spowodowane zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej przez polskie placówki
  za granicą lub ich pracowników, bądź przez komórki organizacyjne MSZ w kraju lub ich pracowników
  , na przykład - poprzez przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

   

  Przedmiotem WNIOSKÓW wnoszonych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP mogą być sprawy ulepszania organizacji i usprawniania funkcjonowania jednostek resortu spraw zagranicznych, poprawienia skuteczności ich działania oraz zapobiegania nieprawidłowościom.

   

  Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP nie rozpatruje skarg na organy innych państw.

   

  Przepisy i procedury przewidziane dla przyjmowania skarg i wniosków nie mogą być stosowane w odniesieniu do kierowanych pod adresem Ministra Spraw Zagranicznych próśb o podjęcie interwencji wobec urzędów lub organów innych państw, otrzymanych w formie wniosków od polskich obywateli pokrzywdzonych w wyniku działania bądź zaniechania działania ze strony urzędów lub organów innych państw. Stosowanie wobec tej grupy spraw tych samych procedur, jakie stosowane są wobec skarg i wniosków nie jest możliwe z tego względu, iż polski organ administracji nie może zlecać urzędom lub organom państw obcych podejmowania określanych działań lub ponosić odpowiedzialność za działania lub zaniechania urzędów lub organów innych państw.

   

   

  SKARGI I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

   

  • pisemnie: Wydział Konsularny Ambasady RP w Bukareszcie, Aleea Alexandru 23, 011821 Bucureşti, Sector 1
  • faksem na numer: (0040) 21 230 16 53
  • pocztą elektroniczną na adres: bukareszt.wk@msz.gov.pl (skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek).
  • ustnie do protokołu po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną (tel.: 0040) 21 30 82 246.

   

  W sprawach wniosków i skarg Konsul RP Andrzej Kalinowski przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 09.00 – 10.00 po uprzednim zgłoszeniu sprawy i umówieniu spotkania.

   

   

  Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
  w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1).

   

  Skarga, oprócz danych osobowych i adresowych skarżącego, powinna zawierać rzeczowy i szczegółowy opis okoliczności zdarzenia, którego dotyczy, w tym:

  - informację o placówce zagranicznej lub komórce MSZ, na której funkcjonowanie składamy skargę (ambasada, konsulat generalny, instytut polski, biuro lub departament MSZ),
  - informację nt. danych osobowych oraz stanowiska pracownika, który zdaniem skarżącego naruszył obowiązujące przepisy, procedury i zasady,

  - wyjaśnienie, jakie przepisy, procedury lub zasady zostały naruszone,

  - informację nt. czasu, kiedy opisywane zdarzenie miało miejsce,

  - załączniki, które ewentualnie potwierdzą sytuację opisaną w skardze (kopie e-maili bądź pism kierowanych do jednostek resortu spraw zagranicznych, kopie odpowiedzi otrzymanych z jednostek resortu spraw zagranicznych, kopie dokumentów, itp.),

  - w przypadku składania skargi w interesie innej osoby, warunkiem jej złożenia jest uzyskanie zgody tej osoby przed wniesieniem stosownego pisma; zgoda taka może być wyrażona
  w dowolnej formie, byle oświadczenie woli tej osoby było wyraźne i niebudzące wątpliwości (najlepiej, gdy jest to pisemne upoważnienie podpisane własnoręcznie przez tę osobę uprawniające skarżącego do występowania w jej imieniu).

   

   

   

  Prawo do informacji przetwarzanych w systemach konsularnych

   

  Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji
  na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

  Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.), prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

   

  Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać – odnośnie przetwarzania jej danych osobowych – następujących informacji:

  • czy zbiór istnieje,
  • od kiedy dane są przetwarzane,
  • jakie jest źródło pozyskania danych,
  • w jaki sposób dane są udostępniane,
  • jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,
  • w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

   Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

    

   W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w systemach konsularnych  należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim lub angielskim na adres: 

    

   Konsul RP w Bukareszcie

   Ambasada Republicii Polone

   Aleea Alexandru 23, 011821 Bucureşti, Sector 1

    

    

   Wniosek powinien zawierać:  

    

  • imię i nazwisko składającego wniosek;
  • numer PESEL (jeżeli osoba posiada);
  • obywatelstwo;
  • datę i miejsce urodzenia;
  • miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);
  • przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;
  • podpis osoby składającej wniosek.

   W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

    

   Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

    

   Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.: 

  • pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność
   do czynności prawnych;
  • pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;
  • pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

   Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa;

    

   Odmowa udostępnienia danych osobowych

   W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa
   w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

    

  • ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,
  • zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,

   

   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych (RODO)

   

  Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23.
  2. Konsul RP wykonuje obowiązki administratora w stosunku do danych zawartych w prowadzonych przez niego zbiorach konsularnych.
  3. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
   i placówkach zagranicznych.

   Dane kontaktowe IOD:

   adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

        adres  e-mail: iod@msz.gov.pl

  1. Dane zawarte w zbiorach konsularnych przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 lit. c., d. i e. RODO w celu realizacji przez konsula RP zadań określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545, z późn. zm.) oraz przepisach szczególnych.  
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.
  3. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora.
  4. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej przewidzianej przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.
  5. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w  szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  6.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

   ul. Stawki 2

   00-193 Warszawa.

    

    

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: