close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OPIEKA KONSULARNA

 • OPIEKA KONSULARNA

   

  Konsul/Wydział Konsularny MOŻE POMÓC obywatelowi w wyjątkowych przypadkach, przede wszystkim ratowania życia i zdrowia ludzkiego, zagrożenia bezpieczeństwa itp.

   

  TELEFON KONSULA DYŻURNEGO W NAGŁYCH WYPADKACH PO GODZINACH URZĘDOWANIA I W DNI WOLNE

   

  Tel. kom.: (0040) 753 105 575

   

   

  Telefon ten służy ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, ewentualnie nawiązaniu kontaktu z bliskimi poszkodowanych czy zatrzymanych obywateli polskich.

  Telefon ten NIE SŁUŻY udzielaniu informacji turystycznych, o usługach itp. Nieznajomość języków obcych, nieporozumienia pomiędzy klientem a usługodawcą, konieczność opłacenia mandatu
  za wykroczenie, poszukiwanie usług itp. nie są nagłymi wypadkami.

  Konsul z urzędu podejmuje działania, jeśli okoliczności wskazują na dyskryminację obywateli
  i podmiotów polskich. Zaznaczamy jednak, że np. kilkutygodniowy okres oczekiwania na odpowiedź urzędu rumuńskiego nie nosi znamion dyskryminacji.

   

   

  Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych

  W przypadku utraty paszportu lub dowodu osobistego można złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na powrót do miejsca zamieszkania. Konsul może - po uprzednim potwierdzeniu tożsamości - wydać taki dokument. Konieczne jest osobiste stawienie się
  w Wydziale Konsularnym (małoletni w towarzystwie obydwojga rodziców).

  W razie utraty pieniędzy konsul może w wyjątkowych przypadkach:

  - pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z krewnymi lub znajomymi w Polsce, którzy mogą przesłać pieniądze,

  - w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić wnioskującemu kwotę, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie,

  - w szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielić pomocy finansowej, niezbędnej na powrót
  do granicy Polski najtańszym środkiem transportu, o ile turysta zobowiąże się do zwrotu pożyczki
  po powrocie.

  W przypadku zatrzymania, aresztowania lub pozbawienia wolności obywatel polski ma prawo wnioskować o kontakt z konsulem.

  Na wniosek zatrzymanego konsul może:

  - powiadomić rodzinę o aresztowaniu

  - uzyskać od władz miejscowych i przekazać zainteresowanemu informację o powodach zatrzymania, przewidywanej w ustawodawstwie sankcji karnej za popełnienie zarzucanego czynu, czasie trwania procedury sądowej oraz ewentualnej możliwości zwolnienia, a także dostarczyć aresztowanemu liste kontaktową do kancelarii adwokackich.

  - utrzymywać kontakt z zatrzymanym.

  W przypadku śmierci obywatela polskiego na terenie Rumunii konsul, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego, właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego, powiadamia krewnych w kraju oraz w ograniczonym zakresie służy pomocą w załatwieniu formalności w Rumunii. W przypadku sprowadzania ciała do kraju koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w przypadku braku odpowiedniego ubezpieczenia pokrywa je wyłącznie rodzina.

  Kiedy konsul nie może pomóc?

  Niestety, uprawnienia Konsula są ograniczone. Konsul/Wydział Konsularny NIE MOŻE WYRĘCZAĆ obywatela w realizacji spraw, które zainteresowany może wykonać samodzielnie, poprzez ubezpieczyciela/prawnika/bliskich i znajomych/wynajętych usługodawców, pracodawcę itp., podobnie nie może podejmować decyzji i dokonywać wyboru w imieniu zainteresowanego.

  Konsul NIE MOŻE m.in.:

  - wydać dokumentów/zaświadczeń zastępujących utracony dowód rejestracyjny, prawo jazdy, różnego rodzaju zezwolenia (licencje żeglarskie, ubezpieczenia itp.)

  - regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak długi, grzywny, mandaty, koszty postępowania sądowego, usług itp.

  - świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, adwokaci, tłumacze, pośrednicy branżowi, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe,

  - pośredniczyć np. w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy uzyskaniu zakwaterowania,

  - ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych etc.)

  - pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (może natomiast dostarczyć zainteresowanemu przykładową listę adwokatów)

  - Konsul NIE MOŻE też udzielać porad prawnych.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: