close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DLA PODRÓŻNYCH

 • DLA TURYSTÓW

   

  Poniższe informacje mają jedynie charakter sygnalny.

  Szczegółowe przepisy i informacje można znaleźć np. na tematycznych stronach internetowych,
  na stronach usługodawców i właściwych instytucji.

   

  Planującym podróż do lub przez Rumunię przypominamy o konieczności posiadania ważnego dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty).  Obowiązek ten dotyczy także dzieci (tzn. osób poniżej 18. roku życia). Radzimy sprawdzić przed podróżą datę ważności dokumentów. Brak ważnego dokumentu może spowodować utrudnienia w podróży lub wręcz niemożność
  jej kontynuowania. Granicę zewnętrzną Rumunii z Bułgarią, Węgrami i Serbią można przekroczyć
  z ważnym paszportem lub dowodem osobistym, natomiast granice z Ukrainą i Mołdową tylko
  z ważnym paszportem.

   

  • Od 1 stycznia 2007 r. obywatele polscy mogą wjeżdżać i przebywać w Rumunii przez 90 dni, liczonych w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego wjazdu, oraz przejeżdżać tranzytem przez terytorium tego kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego. Obywatele RP korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

    

   Ważność paszportu lub dowodu osobistego musi przekraczać dzień planowanego wyjazdu z Rumunii.

    

  • Podróż z dzieckiem, którego nie jest się rodzicem/opiekunem prawnym należy mieć zgodę obydwojga rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd ich dziecka/podopiecznego za granicę w określonym okresie pod opieką określonych osób. Zwracamy uwagę, że dokumenty (zgoda rodziców/opiekunów na podróż dziecka pod opieką innej osoby) wystawione w języku polskim nie muszą być zrozumiałe dla rumuńskich służb granicznych. Sugeruje wydanie takiego dokumentu w języku rumuńskim lub języku ogólnie stosowanym (np. angielski).

  Podobnie w przypadku wyjazdu dziecka z jednym z rodziców (lub opiekunów prawnych) drugie z rodziców (opiekunów prawnych) powinno wyrazić (na piśmie) zgodę na wyjazd dziecka za granicę.

  Jeśli jedno z rodziców jest obywatelem Rumunii, dziecko ma również obywatelstwo rumuńskie. W związku z tym władze rumuńskie mogą wymagać od dziecka posługiwania się dokumentami rumuńskimi przy przekraczaniu granicy rumuńskiej.

  Podobnie polska Straż Graniczna może np. odmówić obywatelowi polskiemu wyjazdu z kraju  jeśli będzie się posługiwać zagranicznymi dokumentami.

  W przypadku wyjazdu dziecka z Rumunii pod opieka rodzica, który nie jest obywatelem Rumunii również potrzebna będzie najprawdopodobniej zgoda drugiego rodzica i również rumuńskie dokumenty.

  • Obowiązkowe jest ubezpieczenie komu­nikacyjne OC. Honorowane są polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych oraz Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

    

  • PRZEPISY CELNE. Osoby fizyczne oraz osoby fizyczne reprezen­tujące osoby prawne mogą wwieźć lub wywieźć kwoty o równowartości do 10 tys. EUR (kwotę 10 tys. EUR i wyższą należy deklarować przy wjeździe lub wyjeździe). Restrykcje celne nie odbiegają od ogólnie przyjętych. Nie ma ograniczeń ilościowych wwozu i wywozu dewiz, jednak istnieje obowiązek zgłaszania kwot powyżej 10 000,- € (kwota może ulegać zmianom).

    

    

  • OBOWIĄZEK MELDUNKOWY. W przypadku noclegów w hotelach, pensjonatach itp. obowiązek ten przejmuje administracja hotelowa, w innych sytuacjach obowiązek meldun­kowy powstaje po 15-dniowym pobycie w danej miejscowości. Należy zgłosić się wtedy osobiście na najbliższy posterunek policji, posterunek Policji Granicznej lub do Rumuńskiego Urzędu ds. Imigracji (Oficiul Român pentru Imigrări) i zarejestrować pobytu w Rumunii.

    

  • OPIEKA ZDROWOTNA. Obywatele krajów EOG i posiadacze ważnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) korzystają z niezbędnej opieki zdrowotnej podczas pobytu czasowego w Rumunii. Wizyty u lekarzy są bezpłatne pod warunkiem podpisania przez lekarza umowy z Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych, o czym należy się upewnić przed skorzystaniem z porady. Usługi ambulatoryjne i większość lekarstw są częściowo odpłatne, podobnie usługi stomatologiczne - z wyjątkiem przypadków nagłych.

    

  • SZCZEPIENIA nie są wy­magane. Podczas upalnych miesięcy letnich zdarzają się przypadki cholery i zapalenia opon mózgowych (głównie na południu kraju), dlatego latem zdecydowanie nie należy pić nieprzegotowanej wody.

    

  • PRAWO. Posiadanie, wyrabianie, obrotu narkotykami, hodowla zakazanych roślin itp. zagrożone są kara pozbawienia wolności od 3 do 25 lat.

    

  • Obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu - 0,0‰.

    

  • Nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym przez kierowcę będącego pod wpływem alkoholu zagrożone jest kara pozbawienia wolności od 5 do 15 lat. Nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym pozostałych przypadkach zagorzone jest karą pozbawienia wolności od 1 do 5 lat.

    

  • Współżycie z osoba nieletnią jest zabronione, grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 18 lat.

    

  • Jeśli przeciwko cudzoziemcowi prowadzone jest postepowanie karne może zostać nałożony zakaz opuszczania terytorium Rumunii. Zakaz może trwac kilka tygodni, nawet kilka miesięcy.

    

  • DNI WOLNE. Dni ustawowo wolne od pracy to: 1 i 2 stycznia, pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy (wg kalendarza prawosławnego), 1 maja, pierwszy i drugi dzień Zielonych Świątek (wg kalendarza prawosławnego), 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświetszej Marii Panny)
   30 listopada (św. Andrzeja Apostoła), 1 grudnia (rocznica zjednoczenia Rumunii w 1918 r.)
   i 25-26 grudnia (Boże Narodzenie).

    

  • PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Nie ma ograniczeń. Stan tech­niczny dróg poprawia się, jednak mogą wystąpić lokalne utrudnienia spowodowane np. robotami drogowymi (ew.  
   o utrudnieniach znajdują się na stronie Ambasady). Podróżo­wanie po zmroku wiąże się
   z dużym ryzykiem. Po drogach, także tranzytowych, poruszają się nieoświetlone fur­man­ki
   i rowerzyści, na pasach ruchu parkowane są nieoświetlo­ne pojazdy a na terenach wiejskich drogami przemieszcza się na pastwiska bydło, często samopas.

    

  • Parkowanie. Brak jednolitego systemu. Różne systemy opłat, różnego rodzaju parkingi. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych reguluje w Rumunii art. 65 ustawy nr 448/2006. Na tej podstawie, osoby niepełnosprawne mają prawo do darmowego parkowania na specjalnych miejscach w pobliżu budynków użyteczności publicznej oraz do darmowego miejsca parkingowego przydzielonego przez spółdzielnie zarządzającą publicznymi miejscami parkingowymi w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Warunkiem jest uzyskanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej. Nie wiadomo nam o istnieniu przepisu jednoznacznie regulującego kwestię honorowania zagranicznych kart parkingowych osób niepełnosprawnych.

    

  • TURYSTYKA GÓRSKA. Zamierzający wędrować w górach przy granicy rumuńsko-ukraińskiej muszą się zgłosić do właściwej dla danego obszaru komendy Policji Granicznej, aby uzyskać odpowiednie zezwolenie (mapa z lokalizacjami i danymi kontaktowymi na stronie https://www.politiadefrontiera.ro/ro/sighetu-marmatiei/pg-sectoare-de-frontiera-281.html). Policja Graniczna udzieli też informacji nt. zasad i ograniczeń obowiązujących na danym obszarze. W Górach Marmaroskich działają dwa odcinki i komendy straży granicznej:
   w Poienile de sub Munte i Viseul de Sus.

    

  • BEZPIECZEŃSTWO. Nie występuje szczególne zagrożenie prze­stępczością. Należy jednak zachować ostrożność w dużych miastach (okolice dworców kolejowych, placów targowych, środ­ki komunikacji miejskiej), gdzie często zdarzają się kradzieże kieszonkowe dokonywane także przez dzieci, oraz na obwod­nicach aglomeracji, zwłaszcza w okolicach przejazdów kolejo­wych. Zdarzają się kradzieże towarów przewożonych trans­portem samochodowym. Istotnym utrudnieniem w przypadku kontaktu z policją są kłopoty ze znalezieniem tłu­maczy języka polskiego, niezbędnych do przeprowadzenia czynności dochodzeniowych.

    

  • RÓŻNE. Według ogólnie dostępnych źródeł

  - używanie nawigacji nie wymaga zezwoleń,

  - używanie radia CB nie wymaga zezwolenia, jeżeli nie ma więcej niż 4 W,

  - pałkę teleskopowa mogą nosić tylko uprawnione kategorie osób (policjanci, ochroniarze, itp.) i osoby z pozwoleniem na białą broń,

  - posiadanie gazu pieprzowego (w aerozolu) lub odstraszacza ultradźwiękowego nie wymaga zezwolenia,

  Wymagane jest posiadanie zezwolenia na miotacze gazu pieprzowego w formie pistoletu oraz pistolety hukowe. Cudzoziemiec nie może ich wwozić i użytkować na terenie Rumunii.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: