close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAKTYKI STUDENCKIE

 • Rekrutacja na praktyki w Ambasadzie RP w Rumunii.

   

  Uprzejmie informujemy, iż przyjmujemy zgłoszenia kandydatów chętnych do odbycia praktyki w Wydziale Polityczno-Ekonomicznym Ambasady RP w Bukareszcie. Czas trwania nieodpłatnej praktyki wynosi minimalnie jeden miesiąc.

  Kandydat ubiegający się o przyjęcia na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki :

  a/ posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego kraju UE, ewentualnie obywatelstwo krajów trzecich,

  b/ biegle władać językiem polskim i angielskim (znajomość niderlandzkiego mile widziana),

  c/ być studentem co najmniej trzeciego roku studiów magisterskich (dzienne, wieczorowe lub zaoczne uczelni wyższych publicznych lub niepublicznych), studiów doktoranckich lub podyplomowych w Polsce lub za granicą lub być absolwentem studiów wyższych czy szkół policealnych.

  d/ preferowane kierunki studiów: prawo, stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, dziennikarstwo, kulturoznawstwo.

  Osoby zainteresowane praktykami proszone są o nadsyłanie:

  a/ formularza aplikacyjnego wypełnionego w jęz. polskim

  b/ listu polecającego od promotora, dziekana lub rektora uczelni, przygotowanego w jęz. polskim

  c/ kserokopii dowodu osobistego lub polskiego paszportu

  d/ oświadczenia potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk i wolontariatu, według wzoru  e/ oryginał oświadczenia o niekaralności według wzoru.

  Ponadto praktykant zobowiązany jest: 1) dostarczyć w formie elektronicznej zdjęcie formatu paszportowego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki; 2) przedstawić najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki oryginalny dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC; Praktyki w Ambasadzie odbywają się w pełnym wymiarze czasowym, 08:30-16:30 od poniedziałku do piątku. Nie jest praktykowane przeprowadzanie rozmowy kwalifikacyjnej. Ambasada nie pomaga, ani nie pośredniczy w załatwieniu zakwaterowania w Bukareszcie, praktykanci nie otrzymują wynagrodzenia. Termin nadsyłania zgłoszeń na miesięczne praktyki w Ambasadzie drogą pocztową upływa na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. W drodze wyjątku, dokumenty mogą zostać przesłane drogą elektroniczną, zaś oryginały dokumentów należy przedłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki. Pragniemy zaznaczyć, iż liczba chętnych do odbywania praktyk w miesiącach letnich jest wysoka, dlatego należy liczyć się z możliwością odrzucenia wniosku z powodu braku wolnych miejsc w tych miesiącach. Informacje na temat praktyk zawodowych, absolwenckich, wolontariatu i stażu oraz formularze do pobrania znajdują się na stronie: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/praktyki/praktyki__wolontariat_i_staz

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: